بله، کلمات به قدری قدرت دارند که اگر از جنبه مثبت آنان استفاده کنیم و کلمات مثبت به کار ببریم، خوشبخت خواهیم شد.

قدرت کلام چیست و چطور از آن برای جذب استفاده کنیم؟

وب سایت موفقیت موسسه ملکپور